شریط بازگشت کالا و وجه:

در صورتی که مشتری محترم نیازمند ارجاع کالا باشد ، تواناگام پس از رسیدن کالا به شرکت و بررسی شرایط زیر ، اقدام به بازگشت وجه ظرف مدت حداکثر ۴۸ ساعت می نماید:

۱- این امر حداکثر می تواند تا ۷۲ ساعت بعد از خروج کالا از انبار مورد بررسی قرار گیرد.

۲- صحت کامل کالا از جمله عدم مخدوش شدن کالا ، کارتن و تجهیزات جانبی آن.

۳- هزینه های ارسال و ارجاع کالا به عهده خریدار بوده و از مبلغ پرداختی وی کسر خواهد شد.

۴- در صورت تغییر قیمت کالا ، کالا از قیمت خریداری شده مرجوع خواهد شد.

۵- در صورت ارجاع ، فقط کالا مرجوع خواهد شد و هزینه های اضافی بعنوان مرجوعی محاسبه نمیشود.

۶- کالاهای فروش ویژه و یا جشنواره ای یا تخفیف ویژه امکان ارجاع ندارند.

شرایط همکاری:

تواناگام با دراختیار داشتن بستر مناسب پخش و انبار کالا، سعی در بهبود شرایط برای همکاران عزیز دارد.

جهت آگاهی از شرایط همکاری و نمایندگی تماس حاصل فرمایید.